"Kamu Yönetimi Uzmanlık İşidir"

6360 Sayılı Kanun Kapsamında Devredilen Personelden Müdür ve Üstü Kadrolara Atananların Şahsa Bağlı Hakları

özel dosya              6360 sayılı Kanun kapsamında ilgisine göre bakanlıklara, belediyelere, bağlı kuruluşlarına ve yatırım ve izleme koordinasyon başkanlıklarına devre gerçekleştirilen memur statüsündeki personelden müdür ve daha üstü unvanlarda görev yapmış olanların şahsı bağlı hakları doğrultusunda aylık ve diğer mali haklarının hesaplanması konusunda Kurumların tereddütler yaşadığı anlaşılmış olup bu hususta Başkanlığının görüşüne yer verilmiştir;

         6360 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinin onuncu fıkrasında; “Devredilecek Devlet memurları hakkında 5393 sayılı Kanunun 50 nci maddesi hükümleri uygulanır. Devir tarihi itibarıyla müdür ve daha üstü yönetici unvanlı kadrolarda bulunanlar hakkında 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin altıncı fıkrası hükümleri de uygulanır. Bu şekilde devredilen memurlar ile 5216 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesi hükümleri uygulanmak suretiyle devredilecek sözleşmeli personelin fark tazminatı hesabında, 4688 sayılı Kanunun 32 nci maddesine göre yapılan ödeme dikkate alınmaz.

          Devredilen veya nakledilen işçilerin ücret ile diğer malî ve sosyal hakları; toplu iş sözleşmesi bulunan işçiler bakımından yenileri düzenleninceye kadar devir veya nakil işleminden önce tabi oldukları toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre, toplu iş sözleşmesi olmayan işçiler bakımından 2012 yılı Eylül ayında geçerli olan bireysel iş sözleşmesi hükümlerine göre belirlenir.” hükmü yer almaktadır.

      Bu hüküm uyarınca; memur statüsünde görev yapmakta iken devredilen personelden; 30/03/2014 tarihi itibariyle müdür ve daha üstü yönetici unvanlı kadrolarda görev yapmakta iken devredilmiş olanlar hakkında 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin altıncı fıkrası hükmünün uygulanması gerekmektedir.

           Bu çerçevede, genel sekreter, genel sekreter yardımcısı ve daire başkanı gibi müdür ve üstü yönetici kadrolarında bulunan personelin aylık ve diğer mali haklarının hesabında; yeni kadrolarında devir tarihinden itibaren geçerli olmak üzere üç yıl süre ile

ŞAHSA BAĞLI HAK UYGULAMASININ DEVAMI SÜRESİNCE;

              İlgililerin eski kadrolarına bağlı olarak en son aylık aldıkları tarihteki kadrosuna ait aylık, ek gösterge, zam, özel hizmet tazminatı, makam tazminatı, temsil tazminatı ve görev tazminatı eski görevindeymiş gibi üç yıl boyunca saklı tutulması ve bu ödeme unsurlarında meydana gelen gösterge,puan, oran ve katsayı artışlarının üç yıllık süre içerinde yeni kadro maaşları hesaplanırken dikkate alınması;

            Atanılan kurumdaki yeni kadroya ilişkin yapılan diğer farklı ödemelerin (4688 sayılı Kanunun 32 nci maddesine göre ödenen sosyal denge tazminatı, fazla mesai ücreti ve fiilen yapılan ders karşılığı ödenen ek ders ücreti hariç ) şahsa bağlı haklar kapsamında yapılan ödemelere ilave edilmesi;

             Bu kapsamda yeni kadro maaşı hesaplanırken şahsa bağlı yapılan ödemeler ( üç yıllık süre içerisinde bu ödemelerde meydana gelecek artışlar dahil olmak üzere) ile söz konusu diğer farklı ödemeler toplamının ilgililerin “yeni kadrosuna ilişkin yapılan her türlü ödemelerin toplamı” olarak dikkate alınması;

          Bu şekilde hesaplanarak yeni kadroya ilişkin yapılacak ödemeler toplam net tutarının ilgililerin eski kadrolarına bağlı olarak en son almakta oldukları aylık, ek gösterge, zam, özel hizmet tazminatı, makam tazminatı, temsil tazminatı, görev tazminatı ve benzeri adlarla yapılan ödemeler (4688 sayılı Kanunun 32 nci maddesine göre ödenen sosyal denge tazminatı, fazla mesai ücreti ve fiilen yapılan ders karşılığı ödenen ek ders ücreti hariç) toplam net tutarından (bu tutar sabit bir değer olarak esas alnır) az olması durumunda aradaki fark tutarının herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın fark kapanıncaya kadar ilgililere ayrıca tazminat olarak ödenmesi gerektiği değerlendirilmektedir.

ŞAHSA BAĞLI HAKLARDAN YARARLANMA SÜRESİNİN SONA ERMESİNDEN İTİBAREN;

            Söz konusu personelin yeni kadrolarının aylık ve diğer mali haklarının toplam net tutarının (4688 sayılı Kanunun 32 nci maddesine göre ödenen sosyal denge tazminatı, fazla mesai ücreti ve fiilen yapılan ders karşılığı ödenen ek ders ücreti hariç) katsayılardaki artışlarda dahil olmak üzere yeni kadrolarına ilişkin ödeme unsurlarında yapılan her türlü değişiklikler dikkate alınarak belirlenmesi,

         Bu şekilde hesaplanan yeni kadrolarına ilişkin yapılan net ödemeler toplam net tutarının, ilgililerin eski kadrolarına bağlı olarak en son ayda almakta oldukları aylık ve diğer mali hakları (4688 sayılı Kanunun 32 nci maddesine göre ödenen sosyal denge tazminatı, fazla mesai ücreti ve fiilen yapılan ders karşılığı ödenen ek ders ücreti hariç) toplam net tutarından az olması durumunda aradaki fark tutarının herhangi bir vergi ve kesintiye tabi olmaksızın fark kapanıncaya kadar ödenmesi gerekmektedir.

         Konuyla ilgili olarak dikkat edilmesi gereken en önemli nokta şahsa bağlı haklar kapsamında üç yıllık sürenin devir tarihinden itibaren başlaması ve bu süre boyunca maaşlarının dondurulması gerektiği, süre bitiminden itibaren eski kadro maaşları ile yeni kadro maaşları arasında eski kadroları aleyhine herhangi bir fark mevcut olduğu takdirde bu farkın aradaki fark kapanıncaya kadar tazminat olarak ödenmesi gerektiği hususudur.

                                                                                                             Mustafa AVCI                                                                                                                        Devlet Personel Uzmanı

           Bu yazı  Devlet Personel Uzmanları Derneği tarafından hazırlanmış olup, yazı içeriğine müdahale edilmemiştir. ” www.dpud.org ” biçiminde bağlantı kurulabilir, açık kaynak gösterilmek kaydıyla içerik kullanılabilir. Açık kaynak göstermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.

Link to this post:

<a href="http://www.dpud.org/6360-sayili-kanun-kapsaminda-devredilen-personelden-arastirmaci-kadrosuna-atananlarin-sahsa-bagli-haklari/">6360 Sayılı Kanun Kapsamında Devredilen Personelden Müdür ve Üstü Kadrolara Atananların Şahsa Bağlı Hakları</a>

Yorum Yapılmamış

Bir Cevap Yazın

ÜYELERİMİZDEN HABERLER

No data found, please check the expiration date.

E-Bülten Üyeliği

E-bülten ile hem derneğimiz faaliyetlerinden hem de uzmanlarımızın hazırladığı haber ve dosyalardan anında haberdar olun !

Arşivler


Hit Counter provided by Skylight
Önceki yazıyı okuyun:
Kapat