"Kamu Yönetimi Uzmanlık İşidir"

Hastalık Raporları Hangi Durumlarda Nereden Alınır ?

hastalık          657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 105 inci maddesinin altıncı fıkrasına istinaden Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 22/8/2011 tarihli ve 2011/2226 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilmiş ve 29/10/2011 tarihli ve 28099 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

  •  Yurt içinde alınacak raporlar için;

           İlgili Yönetmeliğin “Hastalık Raporlarının Verilmesi” başlıklı 5 inci maddesinde hastalık izinlerinin alınacağı yerler;

  •  Personelin kendilerini tedavi eden kurum tabipliği,
  • Aile hekimliği,
  • SGK ile sözleşmeli sağlık hizmeti sunucularıdır.
Not: SGK ile Sözleşmesi Bulunmayan Sağlık Hizmeti Sunucuları TarafındanVerilen Raporlardan ;
  • İstirahat süresi on günü geçmeyen raporlar, SGK ile sözleşmeli sağlık hizmeti sunucusu hekim tarafından,
  • İstirahat süresi on günü aşan raporlar ise SGK ile sözleşmeli sağlık hizmeti sunucusu sağlık kurulunca onandığı  takdirde geçerli olacaktır.
  • Yurt dışında alınacak raporlar için;

     Yurt dışında sürekli görevli memurlar ile geçici görevle veya bilgi ve görgüsünü artırmak, staj yapmak gibi sebeplerle yurt dışına gönderilen ya da yıllık izinlerini yurt dışında kullanırken hastalanan memurların hastalık raporları ilgili ülkenin mahallî mevzuatına göre düzenlenir.

         Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin altıncı fıkrasına göre; “ verilebilmesi için hastalık raporlarının, geçici görev, kanunî izin ve acil vakalar hariç olmak üzere, memuriyet mahallindeki veya hastanın sevkinin yapıldığı sağlık hizmeti sunucularından alınması zorunludur.

         Buna göre alacak memur;

  • Geçici görev
  • Kanuni izin
  • Acil vakalar

gibi durumlarda memuriyet mahallindeki veya sevkinin yapıldığı sağlık hizmeti  sunucusundan rapor almak zorunda değildir.

            Bunun en güzel örneklerinden bir tanesi hafta sonu iznine çıkan bir memurun acil servisten aldığı rapordur.

       Burada dikkat edilmesi gereken nokta hafta sonunu memuriyet mahalli dışında geçiren bir memurun pazartesi günü mesainin başladığı saate kadar raporunu hafta sonu bulunduğu yerden alabileceği mesai saatinden sonra ise yasal olarak memuriyet mahalline geri dönmesi gerektiğinden hafta sonu bulunduğı yerden rapor alamayacağıdır.

           Örneğin kişinin mesai saati saat 9.00 da başlıyorsa saat 8.30 itibariyle aldığı rapor geçerli sayılırken saat 9.00 da aldığı rapor geçersiz sayılmaktadır.

         Böyle bir durumda yapılması gereken işlemlere ilişkin Yönetmeliğin 7 nci maddesinin 5 inci fıkrasında;  “Bu Yönetmelik ile tespit edilen usûl ve esaslara uyulmaksızın alınan hastalık raporlarına dayanılarak hastalık izni verilemez. Hastalık raporlarının bu Yönetmelik ile tespit edilen usûl ve esaslara uygun olmaması hâlinde bu durum memura yazılı olarak bildirilir. Bu bildirim üzerine memur, bildirimin yapıldığı günü takip eden gün göreve gelmekle yükümlüdür. Bildirim yapıldığı hâlde görevlerine başlamayan memurlar izinsiz ve özürsüz olarak görevlerini terk etmiş sayılarak haklarında 657 sayılı Kanun ve özel kanunların ilgili hükümleri uyarınca işlem yapılır.” hükmü yer almaktadır.

       Bu hüküm uyarınca, yukarıda örneğini verdiğimiz şekilde bir olayın yaşanması halinde, durum öncelikle memura yazılı olarak bildirilir, buna rağmen görevine başlamayan memur izinsiz ve özürsüz görev yerini terk etmiş sayılarak hakkında 657 sayılı Kanunun 125 inci maddesine istinaden disiplin hükümleri uygulanır ve buna göre hakkında verilmesi gereken disiplin cezası uyarı cezasıdır.

                                                                                                        Mustafa AVCI                                                                                                                                          Devlet Personel Uzmanı

      Devlet Personel Başkanlığının bu konuya ilişkin verdiği görüşlere buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

      Bu yazı  Devlet Personel Uzmanları Derneği tarafından hazırlanmış olup, yazı içeriğine müdahale edilmemiştir. ” www.dpud.org ” biçiminde bağlantı kurulabilir, açık kaynak gösterilmek kaydıyla içerik kullanılabilir. Açık kaynak göstermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.

Link to this post:

<a href="http://www.dpud.org/hastalik-izni/">Hastalık Raporları Hangi Durumlarda Nereden Alınır ?</a>

Yorum Yapılmamış

Bir Cevap Yazın

ÜYELERİMİZDEN HABERLER

No data found, please check the expiration date.

E-Bülten Üyeliği

E-bülten ile hem derneğimiz faaliyetlerinden hem de uzmanlarımızın hazırladığı haber ve dosyalardan anında haberdar olun !

Arşivler


Hit Counter provided by Skylight
Önceki yazıyı okuyun:
Toplu Sözleşme Görüşmeleri

3 milyona yakın memur ve 2 milyona yakın memur emeklisinin  2016-2017 yıllarını kapsayan mali ve sosyal haklarına ilişkin Toplu Sözleşme...

Kapat