"Kamu Yönetimi Uzmanlık İşidir"

KPSS’de Yerleşen Adayların Yol Haritası (2012-2013)

KPSS’ye girdiniz, güzel bir puan aldınız ve işlemleri bir göreve atanmaya hak kazandınız… Buraya kadar herşek güzel, peki göreve başlamak için neler yapmanız gerekiyor? Meslektaşımız Oktay KUŞER sizler için tüm ihtimalleri içeren, örnekli açıklamalı bir yazı hazırladı! Bu yazı hem atanmaya hak kazanan adaylar hem de kamu kurum ve kuruluşları açısından faydalı bilgiler içermektedir:

KPSS’de Yerleşen Adayların Yol Haritası

 

Sınavı kazandınız! Peki göreve nasıl başlayacaksınız?

Sınavı kazandınız! Peki göreve nasıl başlayacaksınız?

 Adayların 2012/2 yerleştirmeleri ile kadro/pozisyonlara yerleştikten sonra atamalarının yapılması ve göreve başlamaları hususunda muhatap olacakları tek mercii YERLEŞTİKLERİ  KURUM’dur. Bu aşamada ne yerleştirme sonuçları ne  evraklarının teslimi ne de atamalarının yapılması hususunda adayların Devlet Personel Başkanlığı (DPB) ya da ÖSYM Başkanlığı ile herhangi bir ilgileri bulunmamaktadır.

              Yerleştirme:

              Adaylar, ÖSYM tarafından (B) grubu kadrolara; KPSS puanları, tercihleri, kadro sayıları ve koşulları göz önünde tutulmak suretiyle yerleştirilir. Yerleştirme işlemlerinde, KPSS puanı dikkate alınır ve aynı puanı alan adaylar arasından   diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana, her ikisinin de aynı olması durumunda ise  sınav sonucu yeni açıklanan adaya öncelik tanınır.

 Atama İçin Gerekli Evrakların Kuruma Verilmesi

              ÖSYM Başkanlığı yerleştirme sonuçlarını, aynı zamanda kadro/pozisyonlarına yerleştirme yapılan kurumlara da bildirir.

                  Kurumlara atama için evrak teslimine ilişkin olarak ilgili Yönetmelik hükümleri 2012 yılında değişmiştir. Buna göre, “ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın, ilan edilmiş kadrolara doğrudan atanır.

Ancak, atama için öngörülen koşullara uymayan veya gerekli belgeleri süresi içinde getiremeyen adayların atamaları yapılmaz.

 Atamasının yapılması uygun görülen adaylar, atama işlemleri yapılmadan önce, kamu kurum ve kuruluşları tarafından hazırlanan atama başvuru formunda kimlik, adli sicil, askerlik durum ve sağlık beyanında bulunurlar. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından kimlik, adli sicil, askerlik ve sağlık durumu hususlarında adaylardan yazılı beyanları dışında ayrıca bir belge talep edilmez. Adayların kimlik beyanlarının doğruluğu Kimlik Paylaşımı Sistemi üzerinden veya doğrudan nüfus cüzdanı kontrol edilerek teyit edilir. Adayların askerlik ve adli sicil beyanlarının doğruluğu idare tarafından yetkili askeri ve adli mercilerden teyit edilir. Adayların atama işlemleri, atama başvuru formunda belirtilen bilgilerin teyidi sürecinin tamamlanması beklenmeksizin devam ettirilir.”

              Ayrıca tercih kılavuzunda  özel nitelik aranan kadro/pozisyonlar için bu şartların sağlandığını gösteren belgeler de ( ehliyet, dil belgesi, sertifika,bonservis gibi.) yine bu süreçte teslim edilmelidir.

Atanma hakkı kazanmak, atanmak değildir!

Atanma hakkı kazanmak, atanmak değildir!

              DİKKAT:

  Adayların yerleştirilmiş olması mutlaka atanacakları anlamına gelmez. Tercih kılavuzunda yer alan nitelikleri taşımayan adayların kurumlar tarafından atamaları yapılmaz.

KPSS’de yüksek puan almak, kamu kurum ve kuruluşlarında görev almada tek başına bir hak teşkil etmez.

  Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile Başvuru Belgesi’nde ve Tercih Formu’nda kodlanmayan, yanlış kodlanan veya tutarsızlık bulunan bilgiler yüzünden yerleştirmesi yapılamayan veya daha alt tercihlerine yerleştirilen adaylar, bu durumdan dolayı bir hak iddia edemez.

               Kamu kurum ve kuruluşlarının atama için öngördükleri koşulları karşılayamayan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybederler.

              Aynı şekilde teslim edilen atama evraklarında sahtecilik yaparak ceza almış olanlar  atanmış olsalar dahi atamaları iptal edilir.

Feragat etmek mümkün mü?

Feragat etmek mümkün mü?

Feragat ve Atama Evraklarının Geri Çekilmesi

              Atama evraklarının teslim edildiği andan atamanın yapıldığı ana kadar geçen sürede adaylar isterlerse bir dilekçe ile başvurarak atanma haklarından vazgeçtiklerinin belirterek evraklarını geri

çekebilirler. Bu adaylar henüz atanmadıkları için kamu görevlisi değildirler ve herhangi bir hukuki veya maddi sorumluluk veya yükümlülük doğurmaz. 1 yıl boyunca memur olamama gibi bir engel oluşmaz.

              Atama

              Yerleştirilen ve ilgili evrakları teslim eden adayların Kamu Kurum ve Kuruluşları tarafından ilgili kadro/pozisyonlara atamasının yapılmasıdır. Atama yazısı adaylara yazılı tebligat ile bildirilir.

              Adaylar atama için gerekli evrakları verdikten sonra  kamu kurum ve kuruluşları, atamaya yetkili amirin onayı ile beş kişiden oluşan bir sınav değerlendirme komisyonu kurar. Bu komisyon, atanmak üzere bildirilen adayları, aranılan nitelikler yönünden inceleyerek, nitelikleri uyanların atamalarının yapılmasını teklif  eder.

           ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın, ilan edilmiş kadrolara kurumları tarafından oluşturulan komisyonun uygun görmesi üzerine  atanır.

            Ancak, atama için öngörülen koşullara uymayan veya gerekli belgeleri süresi içinde getiremeyen adayların atamaları yapılmaz ve herhangi bir hak iddia edemezler.

            Bazı kurumlarca atamanın geç olması herhangi bir hak kaybı sonucunu doğurmaz. Bazı kurumlarda kurum içi işleyiş veya güvenlik soruşturması nedeniyle atamalar gecikebilmektedir. Bu durumda olan adayların endişelenmeleri gereken herhangi bir şey yoktur. Adayların kurumlara atamanın hızlandırılması konusunda yaptıkları girişimlerin bu aşamada hiçbir manası yoktur.

  Göreve Başlama

                  Atama yazısının adayların eline geçmesi ile atama tebellüğ edilmiş sayılır ve göreve başlama hususunda Kanunda belirtilen süreler işlemeye başlar.

               İkametgahının bulunduğu  yerde bir göreve atananlar; atama yazısının ellerine ulaştığı günü izleyen iş günü görevlerine başlamaları gerekir. Aksi takdirde kişinin ataması iptal edilir. Bu kişiler müstafi (memuriyetten çekilmiş) sayılırlar ve 1 yıl boyunca Devlet memuru olamazlar. ( Fakat bu durumda olan adaylar daha sonra 4/B sözleşmeli personel ya da KİT sözleşmeli personel alımlarına başvurmalarında ve göreve başlamalarında hukuki bir engel bulunmamaktadır.)

  Atama yazısının Cuma günü tebellüğ etmesi halinde takip eden ilk Pazartesi günü göreve başlanması gerekir.

  Örnek 1 İl merkezinde ikamet eden Arzu,  aynı il merkezinin başka bir semtine veya mahallesine atanması durumunda tebellüğ tarihini izleyen işgünü göreve başlamak zorundadır.

  Örnek 2    İl merkezinde ikamet eden Cengiz, aynı il merkezine bağlı bir köye atanması durumunda tebellüğ tarihini izleyen iş günü  göreve başlamak zorundadır.

  Örnek 3 İlçe merkezinde ikamet eden Zehra, aynı ilçede bir göreve atanması durumunda tebellüğ tarihini izleyen iş günü  göreve başlamak zorundadır.

  Örnek 4 İlçe merkezinde ikamet eden Emine, aynı ilçeye bağlı bir köye atanması durumunda tebellüğ tarihini izleyen iş günü  göreve başlamak zorundadır.

  Örnek 5 Köyde ikamet eden Murat, kendi köyüne atanması durumunda tebellüğ tarihini izleyen iş günü  göreve başlamak zorundadır.

  Örnek 6 Köyde ikamet eden Ali, ikamet ettiği köyün bağlı olduğu ilçeye  bağlı (komşu) başka bir köye atanması durumunda tebellüğ tarihini izleyen iş günü  göreve başlamak zorundadır.

  Örnek 7 Köyde ikamet eden Suna, ikamet ettiği köyün bağlı olduğu il ya da ilçe merkezine atanması durumunda tebellüğ tarihini izleyen iş günü  göreve başlamak zorundadır.

            İkametgahının bulunduğu yerin dışında farklı bir göreve atananlar; atama yazılarının ellerine ulaştığı günden itibaren 15 gün içinde görev yerine hareket ederek belli bir yol süresini izleyen iş günü göreve başlamaları gerekir. Bu süre içinde göreve başlamayanların atamaları iptal edilir. Bu kişiler müstafi (memuriyetten çekilmiş) sayılırlar ve 1 yıl boyunca Devlet memuru olamazlar. ( Fakat bu durumda olan adaylar daha sonra 4/B sözleşmeli personel ya da KİT sözleşmeli personel alımlarına başvurmalarında ve göreve başlamalarında bir hukuki engel bulunmamaktadır.)

 Örnek 1– İl merkezinde ikamet eden Ahmet, ikamet ettiği ile bağlı bir ilçeye (il merkez ilçeleri hariç) atanması durumunda tebellüğü izleyen tarihten itibaren 15 gün içinde görev yerine hareket ederek belli bir yol süresini izleyen iş günü göreve başlamak zorundadır.

 Örnek 2– İl merkezinde ikamet eden Saadet, ikamet ettiği ile bağlı (il merkez ilçeleri hariç) ilçelerden birinin köyüne atanması durumunda tebellüğü izleyen tarihten itibaren 15 gün içinde görev yerine hareket ederek belli bir yol süresini izleyen iş günü göreve başlamak zorundadır.

  Örnek 3– İl merkezinde ikamet eden Nesrin, başka bir il merkezine atanması durumunda tebellüğü izleyen tarihten itibaren 15 gün içinde görev yerine hareket ederek belli bir yol süresini izleyen iş günü göreve başlamak zorundadır.

  Örnek 4– İl merkezinde ikamet eden Aytuğ, başka bir ile bağlı bir ilçeye atanması durumunda tebellüğü izleyen tarihten itibaren 15 gün içinde görev yerine hareket ederek belli bir yol süresini izleyen iş günü göreve başlamak zorundadır.

  Örnek 5– İl merkezinde ikamet eden Mustafa, başka bir ile bağlı merkez köye atanması durumunda tebellüğü izleyen tarihten itibaren 15 gün içinde görev yerine hareket ederek belli bir yol süresini izleyen iş günü göreve başlamak zorundadır.

  Örnek 6– İl merkezinde ikamet eden Sıla, başka bir ile bağlı bir ilçenin köyüne atanması durumunda tebellüğü izleyen tarihten itibaren 15 gün içinde görev yerine hareket ederek belli bir yol süresini izleyen iş günü göreve başlamak zorundadır.

  Örnek 7– İlçe merkezinde ikamet eden Bekir, ikamet ettiği ilçenin bağlı olduğu il haricinde bir il merkezine atanması durumunda tebellüğü izleyen tarihten itibaren 15 gün içinde görev yerine hareket ederek belli bir yol süresini izleyen iş günü göreve başlamak zorundadır.

 Örnek 8– İlçe merkezinde ikamet eden Kemal, ikamet ettiği ilçenin bağlı olduğu ilden başka bir ilin ilçesine ya da köyüne atanması durumunda tebellüğü izleyen tarihten itibaren 15 gün içinde görev yerine hareket ederek belli bir yol süresini izleyen iş günü göreve başlamak zorundadır.

  Örnek 9– İlçe merkezinde ikamet eden Samet, aynı ilin başka bir (komşu) ilçesine atanması durumunda tebellüğü izleyen tarihten itibaren 15 gün içinde görev yerine hareket ederek belli bir yol süresini izleyen iş günü göreve başlamak zorundadır.

  Örnek 10– İlçe merkezinde ikamet eden Tuğçe, aynı ile bağlı bir merkez köyüne ya da aynı ilin başka bir ilçesinin bir köyüne atanması durumunda tebellüğü izleyen tarihten itibaren 15 gün içinde görev yerine hareket ederek belli bir yol süresini izleyen iş günü göreve başlamak zorundadır.

  Örnek 11– Köyde ikamet eden Feriha, aynı ilin başka bir ilçesinin köyüne ya da başka bir ilde bulunan herhangi bir köye atanması durumunda tebellüğü izleyen tarihten itibaren 15 gün içinde görev yerine hareket ederek belli bir yol süresini izleyen iş günü göreve başlamak zorundadır.

  Belge ile İspat Edilebilen Zorunlu Sebepler Yüzünden Göreve Başlayamayanla

Göreve başlamaya engel ve belge ile ispat edilebilen zorunlu bir sebebin olması durumunda göreve aşlama süresi, yukarıda belirtilen sürelere en fazla 2 ay daha eklenerek ertelenebilir.

          Bu 2 aylık sürenin aşılması halinde ise atamaya yetkili makamlarca atama iptal edilir. Bu kişiler müstafi (memuriyetten çekilmiş) sayılırlar ve 1 yıl boyunca Devlet memuru olamazlar. ( Fakat bu durumda olan adaylar daha sonra 4/B sözleşmeli personel ya da KİT sözleşmeli personel alımlarına başvurmalarında ve göreve başlamalarında hukuki bir engel bulunmamaktadır.)

  Örneğin,başka ile ataması yapılan Eda,  15 günlük göreve başlama süresi içinde yukarıda belirtilen durum nedeniyle görevine başlayamaması ve bu durumu belge ile ispat edebilmesi halinde 2 aya kadar daha süre verilir. Ve bu sürenin sonunda da göreve başlamaması halinde ataması iptal edilir ve çekilmiş sayılır.

Oktay KUŞER

Devlet Personel Uzman Yardımcısı

[tip direction=”s”]Bu yazı Oktay KUŞER tarafından Devlet Personel Uzmanları Derneği için hazırlanmış olup, yazı içeriğine müdahale edilmemiştir. ” www.dpud.org ” biçiminde bağlantı kurulabilir, açık kaynak gösterilmek kaydıyla içerik kullanılabilir. Açık kaynak göstermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır. (c)[/tip]

Link to this post:

<a href="http://www.dpud.org/kpssde-yerlesen-adaylarin-yol-haritasi-2012-2013/"> KPSS’de Yerleşen Adayların Yol Haritası (2012-2013)</a>

Similar posts
  • Askerlik ve Merkezi Yerleştirme (KPS...     2012 KPSS puanlarıyla yapılacak ilk yerleştirme 24 Haziran-3 Temmuz 2013 tarihleri arasında ÖSYM internet sistemi üzerinden yapılacak. Askerlikle ilişiği bulunan erkek adaylar ise tercih yapıp yapamayacakları ve özellikle de yerleşirlerse kurumlar tarafından atanıp atanamayacakları konusunda tereddütleri bulunmaktadır.   Konuya ilişkin tüm detayları aşağıdaki yazıda bulabilirsiniz. Konuya ilişkin resmi karar  KPSS’ye ilişkin teknik konularda [...]
  • 2013 KPSS’ye girmek 2012 KPSS P... 2013 KPSS’si için başvuru tarihi yaklaşıyor. Adayların tarafımıza sıkça ilettiği bir soruya açıklık getirmenin faydalı olacağını düşündük: İlgili mevzuat gereği KPSS puanları  2 yıl süre ile geçerli olmaktadır ve bir adayın aynı anda farklı ya da aynı öğrenim düzeyinde  2 adet geçerli KPSS B grubu puanına  sahip olması imkansızdır. 2012 KPSS puanı hem B Grubu [...]
  • 2006/9 sayılı Başbakanlık Genelgesi i... 2006/9 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile düzenleyici ve denetleyici kurulların (üst kurul) personel atama işlemlerine ilişkin çeşitli sınırlamalar getirilmiştir. Söz konusu genelge şu şekildedir: GENELGE           Başbakanlıktan: KONU: Personel Atama İşlemleri.   GENELGE 2006/9   Kamu kurum ve kuruluşlarınca açıktan ve naklen yapılacak personel atama işlemlerinde, aşağıda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde işlem tesis edilmesi uygun [...]
  • DPB Merkezi Yerleştirme (KPSS-B) İle ... Devlet Personel Başkanlığından (DPB)yapılan açıklamada, zabıta ve itfaiye alımına ilişkin yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar, talep edilmesi halinde belediyelerin zabıta kadrolarına merkezi yerleştirme işlemleriyle atama yapılabileceği belirtildi. Buna göre zabıta alımına ilişkin taleplerin Devlet Personel Bağkanlığına (DPB) iletilmesi halinde KPSS-B türünde yapılan atamalar çerçevesinde zabıta alımı da gerçekleştirilebilecek. Kurumun (DPB) resmi sitesinden yapılan açıklama şu şekildedir: [...]
  • Özelleştirme Programına Alınan Kurum ... Özelleştirme programına alınan kurum ve kuruluşlara, programa alınma kararını takiben alınan personelin nakil hakkı bulunmamaktadır. Konuya ilişkin Devlet Personel Başkanlığının (DPB) resmi sitesinde yayınlanan görüş şu şekildedir: ÖZET: Özelleştirme programına alınan ….. A.Ş.’nin personel ihtiyacının hâsıl olması halinde bu ihtiyacın 4857 sayılı İş Kanunu çerçevesinde giderilmesi gerektiği ve ileride yaşanılması muhtemel mağduriyetlerin önüne geçilmesi için [...]

Yorum Yapılmamış

Bir Cevap Yazın

ÜYELERİMİZDEN HABERLER

No data found, please check the expiration date.

E-Bülten Üyeliği

E-bülten ile hem derneğimiz faaliyetlerinden hem de uzmanlarımızın hazırladığı haber ve dosyalardan anında haberdar olun !

Arşivler


Hit Counter provided by Skylight
Önceki yazıyı okuyun:
dpud_ozel_dosya
2013 KPSS’ye girmek 2012 KPSS Puanını Etkiler mi?

2013 KPSS’si için başvuru tarihi yaklaşıyor. Adayların tarafımıza sıkça ilettiği bir soruya açıklık getirmenin faydalı olacağını düşündük: İlgili mevzuat gereği...

Kapat