"Kamu Yönetimi Uzmanlık İşidir"

Memnu Hakların İadesi Alınsa Dahi Hangi Suçları İşleyenler Memuriyete Atanamazlar

mahkeme-hukuk      Memnu Hakların İadesi diğer bir adıyla Yasaklanmış Hakların Geri Verilmesi Kamusal haklarından yoksun bırakılan bir kişinin, haklarını yeniden elde etmesini sağlayan hukuki bir yoldur. Bu husus özellikle Devlet Memuriyetine atanmak isteyen ya da tekrar memuriyet geri dönmek isteyenler için önem arz etmektedir.

     Bu hususta gelen sorulara cevaben 657 sayılı Devlet Memurları kanununun 48/A-5 maddesinde sayılan nitelikteki suçlardan hüküm giyenlerin memnu hakların iadesi kararı alsa bile Devlet memuriyetine atanamayacağına ilişkin Başkanlığımızın görüşüne yer verilmiştir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Devlet memurluğuna alınacaklarda aranacak genel ve özel şartların düzenlendiği 48 inci maddesinin “A) Genel Şartlar” başlıklı bölümünün 5 inci fıkrasında “Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.” hükmü yer almaktadır.

Mezkur maddede yer alan “affa uğramış olsa bile…” ibaresinden sonra sayılan suçlardan birini işleyenlerin, memnu hakların iadesi kararı almasının, Devlet memuru olabilme koşullarını sağlama bakımından kendilerine bir hak doğurmadığı Danıştay İdari Dava Dairelerinin 17/11/2011 tarihli ve 2011/1214 sayılı Kararıyla hüküm altına alınmıştır.

Bahsi geçen Kararda; “Memnu hakların iadesi kararı, 657 sayılı Kanunun anılan 48/A5 inci maddesinde sayılan yüz kızartıcı suçlar dışında kalan suçlar bakımından devlet memuru olabilme koşulları yönünden ehliyetsizliği geleceğe dönük olarak ortadan kaldırmakta, ancak anılan Yasa maddesinde devlet memuru olabilmek için yüz kızartıcı suçlardan mahkum olmamak koşulu arandığından, memnu hakların iadesi kararı, yüz kızartıcı bir suçtan dolayı mahkumiyet kararı almış kişiler yönünden devlet memuru olabilme koşullarını sağlama bakımından bir hak doğurmamaktadır. Öte yandan, 3682 sayılı Adli Sicil Kanunu’nun, 4778 sayılı Kanunla değişik 8 inci maddesinin (b) bendi, basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma ve dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile beş yıldan fazla ağır hapis ve hapis cezasına mahkumiyetlerde cezanın çekildiği veya ortadan kalktığı veya oluştuğu tarihten itibaren ilgilinin on yıl içinde evvelce verilen ceza cinsinden bir cezaya veya daha ağır bir cezaya mahkum olunmadığı takdirde adli sicildeki kaydının silinmesini öngörmekte olup, Türk Ceza Kanunu karşısında özel bir kanun olan 657 sayılı Kanunun 48/A5 inci maddesi ile Türk Ceza Kanunu’nun aksine belli suçlar açısından, bu suçlar affa uğramış olsalar bile, süresiz hak yoksunluğu getirecek bir düzenleme yapıldığından, adli sicil kaydının silinmesi, yüz kızartıcı suçtan dolayı ortaya çıkan hak yoksunluğunu ortadan kaldıracak nitelikte bulunmamaktadır.” hükmü yer almaktadır.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, hırsızlık suçundan sabıka kaydı olup, hakkında memnu hakların iadesi kararı verilmiş olan ilgilinin, işlemiş olduğu suçun niteliği gereği Devlet memuru olarak atanamayacağı mütalaa edilmektedir.

Link to this post:

<a href="http://www.dpud.org/memnu-haklarin-iadesi-alinsa-dahi-hangi-suclari-isleyenler-memuriyete-atanamazlar/">Memnu Hakların İadesi Alınsa Dahi Hangi Suçları İşleyenler Memuriyete Atanamazlar</a>

Yorum Yapılmamış

Bir Cevap Yazın

ÜYELERİMİZDEN HABERLER

No data found, please check the expiration date.

E-Bülten Üyeliği

E-bülten ile hem derneğimiz faaliyetlerinden hem de uzmanlarımızın hazırladığı haber ve dosyalardan anında haberdar olun !

Arşivler


Hit Counter provided by Skylight
Önceki yazıyı okuyun:
Etichet Ayakkabı Mağazası İle Yapılan İndirim Antlaşması

            Derneğimiz ile İzmir Caddesindeki Etichet Ayakkabı Mağazası  ile yapılan antlaşma ile Sezon başında tüm ürünlerde peşin alışverişlerde % 20...

Kapat